Địa chỉ: Thôn Hữu Định- Quang Minh
Điện thoại: 3.676.025